Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://gokir-mszana.pl.

Data publikacji strony internetowej: maj 2019.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: listopad 2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

-Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

-Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach (pdf, docx, odt, ods) nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0

-Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0

-Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie www: filmów, zdjęć.

-Brak opisów zdjęć oraz opisów filmów w części głosowej (lektor)

-Brak Alternatywnej wersji kolorystycznej ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,

-Brak możliwości zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami, akapitami, literami czy słowami.

Udogodnienia

- Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury.

- Strona internetowa skaluje się szerokości okna wyświetlacza.

- Możliwość zmiany wielkości czcionki.

- Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Pierwszą deklarację sporządzono dnia: 29.09.2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 03.09.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Jabłoński, dyrektor@gokir-mszana.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48324720076. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez  audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie ul. Mickiewicza 92

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do GOKiR Mszana otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. Mickiewicza,
 • Przed samym wejściem do budynku GOKiR Mszana znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Parking oraz wejście do budynku GOKiR nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w system naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku GOKiR można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Budynek GOKiR nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piwnic i I piętra budynku,
 • Budynek GOKiR nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Budynek Ośrodka Kultury w Połomi ul. Szkolna 17

Segment A – pomieszczenia biurowe.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. Szkolnej oraz wejście tylne od strony drogi pożarowej za budynkiem,
 • W celu dostania się na parter budynku należy pokonać kilkustopniowe schody zewnętrzne – od strony wejścia głównego lub wewnętrzne – od strony wejścia tylnego,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w system naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku GOKiR można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Budynek GOKiR nie posiada windy umożliwiającej dostęp do I piętra budynku,
 • Budynek GOKiR nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Segment B – część imprezowa, sala taneczna

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. Szkolnej oraz wejście tylne od strony drogi pożarowej za budynkiem,
 • Przed samym wejściem do budynku GOKiR Mszana znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Parking oraz wejście do budynku GOKiR nie są zabezpieczone bramkami
 • Wejście główne jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich.
 • W celu dostania się na piętro budynku należy pokonać kilkunastostopniowe schody wewnętrzne lub skorzystać z wejścia tylnego bezpośrednio na salę imprezową,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w system naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku GOKiR można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Budynek GOKiR nie posiada windy osobowej umożliwiającej dostęp do piętra budynku,
 • Budynek GOKiR posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Pliki do pobrania:

[POBIERZ] - Plan dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Poomia.doc
Plan dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Poomia

[POBIERZ] - Plan dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Mszana.doc
Plan dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Mszana

[POBIERZ] - AUDYT do Planu dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Poomia.docx
AUDYT do Planu dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Poomia

[POBIERZ] - AUDYT do Planu dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Mszana (1).docx
AUDYT do Planu dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Mszana

[POBIERZ] - Plan dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostpnoci - budynek Mszana.doc
AKTUALIZACJA Plan dziaania na rzecz poprawy zapewniania dostępności - budynek Mszana.doc

[POBIERZ] - Wniosek o zapewnienie dostępności.docx
Wniosek o zapewnienie dostępności