Co, gdzie, kiedy?

V Gminny Rajd Rowerowy

Gmina 24.04.2018r, godzina 11:35

V Gminny Rajd Rowerowy

Rajd wyruszy 19 maja o godz. 9.00 spod Ośrodka Kultury w Mszanie. Trasa to ok. 21 km. Meta w Jastrzębiu-Zdroju. Udział bezpłatny. Dla uczestników koszulki, ciepły posiłek i nagrody.  

 


 

 

 

 

REGULAMIN V GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Przedstawiciel organizatora: Rafał Jabłoński, tel. 508 928 343

Komandor rajdu: Agata Wrożyna-Juszczak, tel. 697 087 788

Start: 19 maja 2018 o godz. 9.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie

Meta i zakończenie: 19 maja 2018 ok. godz. 12.00 w Altanie Sołeckiej w Jastrzębiu-Ruptawie przy ul. Cieszyńskiej 101. Powrót uczestników indywidualny. 

Zapisy i odbiór bezpłatnych biletów: Ośrodek Kultury w Mszanie tel. 32 4720076, Ośrodek Kultury w Połomi, tel. 32 4760415, Ośrodek Kultury w Gogołowej 607 343 300.  

I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Posiadanie biletu wydanego przez organizatora oraz dowodu osobistego lub paszportu.

2.      Obowiązek zapoznania się z regulaminem.

3.      Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4.      Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

5.     Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Wyjątek stanowią osoby w wieku pomiędzy 15-18 rokiem życia, które mogą wziąć udział w rajdzie posiadając pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. W ten sposób wyrażają oni zgodę m.in. na indywidualny (samodzielny) powrót z Jastrzębia-Zdroju po zakończeniu rajdu.     

6.      Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez organizatora na czas trwania imprezy. Ubezpieczenie nie obejmuje osób, które nie posiadają biletu organizatora (nie podały danych osobowych niezbędnych do opłacenia ubezpieczenia).

7.      Rajd jest bezpłatny.

8.      Organizator zapewnia koszulki rajdowe, posiłek na mecie rajdu oraz nagrody. 

9.       Na starcie każdy z uczestników bierze udział w konkursie odpowiadając na jedno pytanie przygotowane przez organizatora z wariantami odpowiedzi. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród na mecie. 

II ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.      Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom komandora rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2.      Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

3.      Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

5.      Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

6.      W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

7.      Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

8.      Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

9.      Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

1.      Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

2.      Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.

3.      Niszczenia przyrody.

4.      Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

1.      Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2.      Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4.      Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

1.      Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOKiR Mszana na potrzeby organizacji rajdu. Uczestnicy wyrażają zgodę ma publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2.      Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy