Co, gdzie, kiedy?

III Gminny Rajd Rowerowy - ZAPISY

Gmina 06.04.2016r, godzina 12:31

III Gminny Rajd Rowerowy - ZAPISY

Zapraszamy na kolejny rodzinny rajd rowerowy. Tym razem trasa prowadzi do Godowa. Koszt wynosi 15 zł. Uczestnik otrzymuje koszulkę startową, ciepły posiłek na mecie i odznakę rajdową. Zapisy pod numerami telefonów: 32 4720076, 32 4760415, 533098051.  


 

 

 

REGULAMIN III GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Komandor rajdu: Rafał Jabłoński, tel. 508 928 343

Kierownik rajdu: Agata Wrożyna-Juszczak, tel. 697 087 788

Start: 21 maja 2016 o godz. 9.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie

Meta: 21 maja 2016 o godz. 11.00-12.00 przy Urzędzie Gminy w Godowie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

·         Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

·         Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

·         Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

·         Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego

          na udział w rajdzie.

·         Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

·         Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

·         Uczestnicy Rajdy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 15 zł od osoby.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

·         Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

·         Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

·         Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

·         Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

·         W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

·         Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

·         Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

·         Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

·          Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

·          Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

Na trasie zabrania się:

·         Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

·         Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

·         Niszczenia przyrody,

·         Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

·         Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

·         Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

·         Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

·         Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

·         Organizator zapewnia koszulkę startową, odznakę i ciepły posiłek. 

Postanowienia końcowe:

·         Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

·         Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

·         Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy